Autor: Mirek Čapek

JÓGA 20


Jako je nazývána Sarvangásana -Svíčka- matkou všech ásan, je jógový stoj na hlavě - Šíršásana - nazývána otcem, či královnou ásan. Protože má většina lidí nějakým způsobem poškozenou krční páteř, nebo ochablé vzpřimovače hlavy, nebo má hmotnost vyšší, než v době ukončení vývoje své tělesné schránky (v současné době se považuje ukončení tělesného vývoje v rozmezí 18-23let), nedoporučuji zaujímat polohy čistých stojů na hlavě dříve než po osmi měsících intenzivní práce na posílení šíjového svalstva, upravení hmotnosti a celkového vyvážení pohybového aparátu. Jóga nám tento postup umožňuje postupným zařazováním jednotlivých poloh, které kromě různého stupně působení na páteř a pohybový aparát mají z hlediska zdravotního i jógového shodné účinky na cvičícího, lišící se jen intenzitou. Může se tedy Makarásana -Delfín- uvažovat i jako samostatná poloha pro lidi s porušenou krční páteří, vyšší hmotností, nebo psychickou obavou ze stoje, nebo jako nácviková a přípravná poloha pro Šíršásanu.
U Makarásany i Šíršásany je shodný začátek zaujímání polohy vyžadující přesné provedení, aby nikdo neměl s konečnou polohou problémy. Začínáme v kleku a sedu na patách. Obemkneme oba lokty prsty a takto přeložená předloktí položíme na zem těsně před kolena. Důležité je, aby konečky prstů držely lokty z vnější strany, což dává každému přesný a bezpečný rozměr základny, a aby se od tohoto okamžiku lokty nepohnuly z místa. Potom ruce uvolníme a propleteme prsty. Do takto utvořeného trojúhelníku vložíme hlavu tak, aby se temenem opírala o zem, obemkneme ji pevně spojenýma rukama. Je dobré, aby palce směrovaly vzhůru a přitisknutím k týlu ještě více pomohly hlavu zpevnit. Narovnáme nohy a jsme v poloze Makarásana -Delfín-.
Polohu můžeme (nikoliv najednou a hned, ale třeba po týdnech) vylepšovat tak, že postupně přibližujeme narovnané nohy k hlavě až do fáze, kdy je tělo kolmo k zemi. Po týdnech zaujímání Makarásany, cítíme-li se v poloze úplně uvolněni a bez nepříjemných pocitů, můžeme začít s pokusem o Šíršásanu. V podstatě je to jednoduché: přiblížíme nohy ještě více k hlavě, až ucítíme, že se nám nohy samy zvedají od země. Opět bychom neměli spěchat, ani soutěžit sami se sebou, cvičit tuto fázi alespoň týden. Cítíme-li již v této fázi jistotu, skrčíme jednu nohu, po týdnu druhou a jsme již v Šíršásaně se skrčenýma nohama. Po dosažení jistoty v této poloze, zvedneme skrčené nohy koleny nahoru a opět cvičíme denně do doby, než získáme úplnou jistotu. Teprve potom narovnáme nohy, uvolníme se a jsme v klasické poloze Šíršásana.Velmi důležitá je poloha rukou v trojúhelníku, která dává, tak jak je popsána, jistotu stability vzhledem k vašemu tělu a předloktí přebírají podstanou část váhy těla, čímž je krční páteř odlehčena. Jsou-li lokty příliš blízko u sebe, není dobrá boční stabilita a jsou-li opět od sebe dál, není v pořádku předozadní stabilita. Neméně důležitá je cesta z polohy zpět. U Makarásany pouze překlopíme nohy přes špičky, abychom kolena přiblížili co nejvíce k hlavě a zaujmeme polohu Jógamudra. U Šíršásany je cesta z polohy v podstatě shodná s cestou do polohy, pouze v poslední fázi nemusíme narovnávat nohy a rovnou se schoulíme do kleku a Jógamudra. Důležité upozornění: pokud se nedokážete při návratu ze Šíršásany jemně dotknout nohama země, nezařazujte Šíršásanu do vaší jógové sestavy. Jakýkoliv tvrdý dopad, nebo náraz na zem ruší psychický a částečně i energetický náboj získaný předešlým cvičením.
Pro úplnost si rozebereme další jógový stoj na hlavě Kapálásana a jemu odpovídající polohu Grívásana – někde uváděnou jako poloha Mostu - jinde poloha Hory, či Keře. Obě polohy jsou podstatně náročnější na krční páteř a šíjové svalstvo, takže obě nedoporučuji provádět lidem s jakýmkoliv problémem s krční páteří, šíjovým svalstvem, či nadváhou. Rozhodně bych nedoporučoval provádět Kapálásanu těm, kteří nemají jógově zvládnutu Grívásanu. Provedení Grívásany je opět jednoduché: V poloze Jógamudra položíme paže volně podél nohou, v první fázi dlaněmi otočenými k zemi. Narovnáme nohy. V další fázi, poněkud obtížnější, držíme ruce dlaněmi nahoru. Paže se neopírají o zem, pouze zajišťují rovnováhu. Konečná poloha, po týdnech cvičení, je již závislá na dobré svalové vyváženosti, se buď začíná již z klasické polohy Jógamudra - t.j. levá ruka za zády drží pravé zápěstí, nebo se napřed vyvážíme s rukama na zemi a potom je složíme uvedeným způsobem za zády. Kapálásana je jógový stoj na hlavě, který se sice mnoha lidem snadněji nacvičuje, ale není bez rizika pro ty, kteří mají jakkoliv porušenou, či oslabenou krční páteř, zatím co u Šíršásany je váha rozložena na předloktí a temeno a vzepřeme-li se více o předloktí, hlava se uvolní a šíje není tolik zatížená a zvedneme-li hlavu se současným mírným, nebo větším prohnutím páteře, eventuálně s pokrčením nohou, zaujali jsme další jógovou polohu Vrščikásana - Škorpión.

Kapalásana: V kleku položíme hlavu na zem temenem a dlaněmi se opřeme o zem tak, aby hlava a dlaně tvořily rovnostranný trojúhelník, jehož základna tvořená rukama má mít šířku ramen. Pozor! Nezaměňovat s gymnastickým stojem na hlavě, kde hlava je opřena o zem na rozhraní čela a temene, v kterém není možno dosáhnout maximálního uvolnění těla! Potom narovnáme nohy a přibližujeme je k hlavě (mohou být i pokrčené). Klekneme si jednou nohou - nejlépe pravou - na souhlasné nadloktí a tuto fázi opět cvičíme tak dlouho, až v ní získáme stabilitu. V další fázi si klekneme druhou nohou na druhé nadloktí a nacvičujeme až do získání úplné jistoty a uvolnění. Pokračujeme zvedáním napřed jedné a pak druhé nohy až do úplného vyrovnání těla ve stoji se snahou o získání stability a uvolnění. Tělo by nemělo být v bedrech prohnuté - asi tak, jak jsem na obrázku. Návrat z Kapálásany by měl být opět pomalý, plynulý, bez žuchnutí na zem.     U těchto jógových poloh (jak těchto, tak uváděné Šíršásany a Makarásany) se nesnažíme o co nejdelší výdrže, ale posloucháme své tělo i mysl. Při jakémkoliv signálu nepříjemna, nebo pocitu, že bychom měli polohu ukončit, poslechneme a klidně se vrátíme. Ještě před další činností uvolněně nadzvedneme hlavu, nebo zařadíme polohu Sfingy.
Účinky: Všechny uvedené polohy mají téměř okamžité účinky i v popsaných fázích nácviku. Není možno je uvádět dopodrobna všechny. Na celém světě ještě probíhá klinický výzkum. Nejsilnější účinky se projevují v oblasti hlavy. Prokrvuje se více hypofýza, epifýza a hypothalamus a tím se ovlivňuje celý metabolismus. Povzbuzuje se mozková činnost, paměť a síla intelektu. Působí jako prevence proti kornatění mozkových cév a tedy i sklerózy, léčí se neurastenie, pocity úzkosti a nervozity a v mnoha případech nastává léčení a prevence různých bolestí hlavy a migrén. Prokázaně léčí nespavost, vylepšuje se zrak i sluch a uvádí se i značný preventivní a léčebný účinek na vypadávání, či šedivění vlasů, povzbuzují se vyšší schopnosti mozku. U břišních orgánů je pomoc při skleslosti střev, žaludku, ledvin, dělohy, menstruačních potížích, hemoroidech a u mužů silné preventivní i léčebné působení při prostatických potížích. Silně se stimulují játra a slezina a v neposlední řadě se upravuje krevní i lymfatický oběh s účinky na celý organismus. Nezanedbatelné jsou i prokázané účinky na získání optimální váhy.
Kontraindikace: U Makarásany nejsou u první fáze kontrindikace. Trpí-li někdo deformacemi krčních obratlů či plotének je třeba, aby si napřed vytvořil dobrý svalový korzet šíjového svalstva chce-li pokračovat dál. U všech uvedených poloh se nemá cvičit, hrozí-li odchlípení oční sítnice, při zánětu spojivek, glaukomu a jiných očních chorobách. U zánětů středního ucha je třeba i po vyléčení nějaký čas tyto polohy vynechat. Vynecháme tyto polohy při skleróze mozkových tepen a tepének, při vysokém i nízkém tlaku. Pokud se objeví u stojů na hlavě bolest hlavy, či hučení v uších, aplikujeme dlouho pouze Makarásanu, která je bez kontraindikací.Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek