Autor: Mirek Čapek

Jak je to s energiemi


      Již mnoho let mého působení učitele jógy a v poslední době i jako mistr Reiki dostávám stále stejné otázky: "jak je to s energiemi?". O energii, kterou může disponovat člověk, se toho už mnoho napsalo a vše bylo podřízeno zkušenostem a vědomostem toho, kdo to psal. Někteří autoři se snažili vysvětlit její podstatu, původ, zákonitosti, a to i vědecky,jako třeba náš profesor Kahuda, který ji pojmenoval mentální energie s jednotkami mentióny. A právě proto, že každý z autorů většinou psal o jednom projevu energie, bývá u čitatelů, kteří se o problematiku energií zajímají, někdy zmatek, protože se stává, že autoři tvrdí o jejich hledisku, že je jedině správné a mnohdy si s jinými autory protiřečí. Sám jsem již psal na toto téma v Regeně č.4/92 v článku Prána-získávání energie
      Pokusím se tedy v této úvaze vypovědět můj náhled na tuto tématiku a prosím čtenáře, kteří budou mít jiný názor, aby se nezlobili, protože kdyby se zlobili, já o tom nebudu vědět- čili mi to bude jedno- a oni budou v negaci a budou si vlastně ubližovat.
      O životní energii jsou zmínky již v nejstarších pramenech historie lidstva. Dá se uvažovat o tom, že v určitých vlnách vývoje lidstva se neustále střídaly a střídají období, kdy většina lidí dokázala s životní energií pracovat a využívat ji a období, kdy tato schopnost byla umožněna jen málo jedincům. Životní energie měla a má mnoho pojmenování. V povědomí lidí jsou názvy jako Čchi Číňanů, Ki Japonců, Ód hraběte Karl von Reichenbacha, životní magnetizmus lékaře Mesmera, Prána jogínů, bioplasma Rusů, křesťané této energii říkají Světlo,Boží láska, či Duch Svatý, říká se jí také Vesmírná životní energie, nebo prostě souhrn energie zemské -Jin a vesmírné-Jang. I do této teorie úvahy o životní energii zapadá učení o energii záporné (Jin) a kladné (Jang), protože teprve jsou-li v rovnováze dá se mluvit o vyváženosti. Aby se získala vyváženost těchto dílčích energií jsou různé uznávané obory, které učí o vyvažování obou energií, jako třeba akupunktura, akupresura, reflexologie, výživářské obory a jiné.
      Každý tvor tuto energii má. Je to ta nezničitelná energie, kterou vyzařují třeba krystaly -ale i obyčejné kameny a je podstatou života -vitalita -duše. V uvedeném článku jsem se zabýval hlavně tím, jak člověk si může doplňovat životní energii od přírody, stromů, vodopádů a jógou.
      Vše co je,tuto energii má a vše co je,ji může i předávat dál. Víme o léčivé síle kamenů, víme o léčivé síle zvířat- mimo jiné: moderní a osvícení lékaři, zvláště psychologové a psychiatři využívají léčivé schopnosti zvířat pro své pacienty. Ale berme v úvahu pouze člověka. Každý člověk může do jisté míry s touto energií pomáhat, v závislosti na svém energetickém systému, v józe nazývaném Pránamajakóša. Každá maminka, má-li mimino neklidné, dá mu ruku na čelíčko a mimino se zklidní. Bolí-li mu bříško, položí ruku na bříško a bříško přestane bolet. Co děláme bolí-li nás hlava, zub, koleno, břicho? Položíme si tam ruku, nebo si hlavu vezmeme do dlaní. Co se děje? Energii obsaženou v našem biopoli přesouváme na bolavé místo.
      Schopnost předávat energii obsaženou v biopoli má každý člověk, jenže právě záleží na jeho energetickém potenciálu, který bývá v dnešní době u většiny lidí "zaneřáděn" konzumním způsobem života, špatnou životosprávou a hlavně negativním myšlením. Energetický systém bývá plný bloků -neprůchodných míst pro energii -no a to přináší nemoce jak fyzické, tak psychické. V současné době lékaři psychosomatici- výzkumíci- tvrdí, že 90% všech nemocí je psychického původu a dokáže-li člověk si sám dát do pořádku psychiku- má schopnost si 80% z těch nemocí vyléčit sám bez zásahu kohokoli zvenčí. Léčitelé, kteří pracují s touto energií, předávají energii svým klientům podle své schopnosti, jak rychle dokáží své biopole opět dobíjet. Znám léčitele, velmi dobrého,který může ošetřit pouze čtyři klienty za den a jiného, který jich může ošetřit třeba dvěstě. Dalo by se říci, že ten druhý je "průtočný". U léčitelů záleží nejen na množství této předávané energie, ale i na kvalitě. Kvalita je závislá přímo úměrně na morálce, duchovnosti a hlavně na pokoře předávajícího.
      Není pravda, jak někdo tvrdí, že jen on má tu schopnost předávat pravou bioenergii -česky životní energii- to je velikášství (dříve kult osobnosti), což se takovým lidem dříve, či později od Universa vrátí jako negace. Ale dost již o léčitelích.
      Existují různé školy, které člověka učí jak získávat životní energii a jak je ji možno používat ve prospěch svůj i jiných. Je to třeba namátkou Aikido, Taj-či, Kung-fu, Či-kong a jiné. Většina těchto škol vznikala původně jako bojová umění, ve smyslu obrany dobra před zlem. Jsou to dobré školy, ale tak jako téměř u všeho, mohou pomáhat dobru i zlu. V poslední době se lidstvo vrací i k učením starých keltů, tibeťanů i jiných starých národů. Učení v těchto školách trvá léta a je to vlastně přestavba celé osobnosti. Přijímat energii obyčejně adept dokáže poměrně brzo, ale smysluplně a v dobru ji předávat, trvá někdy dlouhá léta osobního růstu adepta.
      Schopnost předávat životní energii bez ohledu na vlastní energetický potenciál -čili bez ohledu na to, je-li člověk sám plný energie, nebo bez energie- se odedávna předává zasvěcením. V mnoha starých pramenech je uváděno zasvěcení buď za účelem schopnosti předávání životní energie, nebo start, či pečeť duchovní cesty a duchovního růstu. Ve starých záznamech ze starého Egypta, jsou zmiňovány jak formy zasvěcení k předávání energie, kdy bylo třeba zasvěcováno k předávání energie tisíce lidí, tak zasvěcení duchovní. Rovněž tak jsou známy záznamy o zasvěcování v Tibetu cca před třemi tisíciletími. Ježíš Kristus i Buddha zasvěcovali své vyvolené k předávání životní energie. V Bibli je třeba napsáno, že Ježíš Kristus poslal dvaasedmdesát svých učedníků po dvojicích do všech měst světa, aby léčili lidi. Z novodobé historie je známo, že křesťanský mnich, doktor theologie Mikao Usui po dlouholetém pátrání a studiu našel způsob jakým učili předávání energie Kristus a Buddha a při jednadvacetidenním půstu a meditaci na posvátné hoře byl Universem zasvěcen jak do schopnosti touto energií vládnout, tak do schopnosti zasvěcování dalších lidí. Dr.Usui nazval tuto energii REIKI-což je název pro Universální životní energii. Mimo jiné -Dr.Usui obdržel od japonského císaře nejvyšší japonské vyznamenání za zásluhy o zdraví japonského lidu. V roce 1922 založil v Tokiu „universitu Reiki“ a v roce 1926 zemřel.
      Novodobá historie schopnosti předávání životní energie se tedy postupně zasvěcováním přenáší až k dnešním mistrům Reiki, kteří mají schopnost zasvěcovat jiné lidi do stavu "průtočnosti" životní energie.
      Veškerá zasvěcení z jakéhokoliv oboru, jsou předáním šance, předáním možnosti, nebo schopnosti, a je na každém zasvěceném a na jeho svobodné volbě, co s tím udělá, bude-li to sloužit i k jeho osobnímu růstu-k jeho Cestě, či nikoliv. Když mne můj hlavní učitel jógy svamidží Višnudévananda 3.5.1987 zasvěcoval, povídal:"Dávám Ti šanci, co s tím uděláš, to je již jen Tvoje věc, můžeš být dobrým učitelem jógy, nebo také ne:"
      Zrovna tak z historie známe případy kněží, kteří byli zasvěceni a přesto nebyli dobří -spíše naopak. Nejsilnější vysvětlení, jak také může dopadat to nejvyšší zasvěcení, si můžeme přečíst v knize od E.Haich:"Zasvěcení".
      Jaké má výsledky zasvěceni v Reiki? Představme si energetický systém člověka jako krajinu s mnoha řekami, potoky a potůčky. (Jóga uvádí 76 000 až 360 000 energetických drah- nádís). Při zasvěcení do prvého stupně Reiki se děje něco takového, jako když se reguluje řeka, nebo potok, aby mohla voda protékat účelněji a s vyšší energií. Čili se pročišťují energetické dráhy. Prokazatelně začne energie proudit ihned po prvém zasvěcení. Proč jsou v tradičním Usui systému přírodní léčby čtyři zasvěcení, když energie začne proudit hned po prvém?
      Z jedné strany by se dalo uvažovat právě o tom, že těch energetických drah, těch říček, potoků a potůčků je mnoho a protože každé další zasvěcení je na jiné úrovni, pročistí se dokonaleji celý energetický systém, ale má to i jiný účinek. Je to jednak zábrana zpětného chodu -čili Reiki energie proudí jen jedním směrem, ale i ochrana před jakýmikoli negacemi. Na četnou otázku jaký je tedy rozdíl mezi působením léčitele a zasvěcence Reiki je poměrně jednoduchá odpověď. Léčitel dává energii ze svého biopole, takže většina léčitelů nemůže léčit sama sebe svou energií, zatím co zasvěcenec Reiki se stává vodičem pro životní energii, nedává ji ze svého biopole, čili může dávat energii sám sobě a nejen to, ale dává-li energii, sám se také přikrmuje. Stát se vodičem životní energie se může stát člověk pouze absolvováním zasvěcení. Ten, kdo je zasvěcen, se nestává léčitelem. Je pouze vodičem energie, vlastně prostředníkem mezi Universem a klientem. Klientovi harmonizuje jeho energetický systém, čistí jeho energetické dráhy a odstraňuje energetické bloky, aby umožnil nastartovat klientův samoléčitelský princip, který má každý člověk zakódovaný. Záleží potom již jedině na tom člověku a jeho karmě, jestli se vyléčí, či nikoliv. Jsou jedinci, jak jsem se již zmínil, kteří jsou "průtoční" a dalo by se uvažovat, že nepotřebují zasvěcení do Reiki, že mají energie pro každého dost. Má to ale jeden háček. Některé orgány v těle, které "zlobí" mají naopak nadbytek energie, (třeba chorobné bujení) a dodá-li jim energii nezasvěcený, může třeba bujení ještě urychlit. To jsou ty případy lidí, kteří absolvovali příjem energie vysílaný někým prostřednictvím televize, nebo při hromadném předávání energie a jejich stav se značně zhoršil. Ne tak při ošetření Reiki. Proto má být zachována forma předávání energie, kterou se adept Reiki při semináři naučí, zaručující právě i "odpláchnutí" nadbytečných negativních energií. Proto je důležitý i přístup zasvěcence Reiki ke klientovi. Čím má větší pokoru, s vědomím, že ne on dává energii, ale je prostředníkem Universa, vodičem energie a že on neléčí, jen předává energii a čistí energetický systém klienta a je na klientovi, jeho samoléčitelském principu a karmickém zatížení, zda se vyléčí či ne, tím je předávaná životní energie čistší a účinnější. Přistupuje-li ke klientovi s pocitem, že je velký léčitel, který vše vyléčí, nejen, že předává i energii ze svého biopole, ale v některých případech může nastat i zpětný chod a může od klienta přebrat jeho negativní energii.
      To je i princip duchovního růstu a zrání absolventů Reiki, kteří si uvědomí, že zasvěcení je předání šance a pouze na nich záleží, budou-li skutečně zachovávat duchovní principy Reiki a Reiki převezmou jako styl, či systém života.
      Již víc jak sedm let probíhá lékařský přístrojový výzkum energií třemi různými přístroji: přístrojem EAV (dle doktora Volla), přístrojem podle japonského lékaře Akabane a přístrojem od MUDr.Jonáše: Salvia. Průzkum toto vše potvrzuje a navíc potvrzuje i nutnost čtyř zasvěcení na prvý stupeň Reiki. Je-li méně zasvěcení vydrží být zasvěcenec vodičem pouhé cca dva měsíce a potom dává energii ze sebe a oslabuje své dráhy.

Mirek