Autor: Mirek Čapek

CESTA 7


Kundalíníšaktí -Hadí Síla a SamádhíDalší energií odlišnou od energie jednotlivých čaker, kosmické energie, Reiki, zemské energie, prány a jiných druhů energie je Kundalíníšakti -Hadí Síla.
V józe se uvádí, že to je energie čistého vědomí, koncentrát kosmického, univerzálního vědomí v našem těle. Podle jógové tradice byla tato energie původně soustředěna ve Svádhištánačakře, později klesla do Múladháračakry. Uvádí se, že je ještě pod touto nejspodnější lidskou čakrou, na nejníže položeném místě páteře. Tuto energii má každý člověk. Uvádí se, že koncentrát této energie spí v podobě hada stočeného do 3 a 1/2 spirály, který je zakousnutý do svého ocasu. Energie všelidského vědomí tedy spí, ale určitým způsobem zásobuje člověka, jeho dráhy i centra mimovolně přirozeným způsobem.

Zvedání Hadí Síly
Průchod Hadí Síly prochází postupně všemi čakrami, jež aktivuje, až se dostane do nejvyšší čakry, kde dojde ke vzniku stavu Samádhí -spojení s kosmickým, všelidským vědomím. Aby mohla čakrami projít, musí být integrované, vyčištěné, otevřené, jinak se vrací. Tak se stává,že začíná mnohokrát v životě stoupat, ale dojde-li k čakře, která je uzavřená, zase se vrací. Může se stát, že někomu, nemá-li integrovanou Múladháru, se nezvedne nikdy, jinému zase může neustále "pendlovat" mezi Múladhárou a Svádhištánou. Omylem je představa, že Hadí Síla dokáže čakru otevřít, spálit bloky, prorazit. Kundalíníšakti aktivuje pouze otevřené čakry.
Jsou popisovány různé techniky probouzení této energie, ale jsou nebezpečné. Někteří lidé mají v sobě zakódováno, že jim Hadí Síla může proběhnout spontánně aniž by o tom věděli, nebo se snažili a v tom případě dochází obyčejně k mdlobám a traduje se, že ten člověk se nemá z mdloby probouzet, že vše odejde samo. Průchod jednotlivými čakrami neprobíhá stejně. U každého jedince je jiný a trvá různou dobu.
Při vědomém probouzení Hadí Síly bývá její průběh často signalizován různými nevysvětlitelnými fenomény, jako třeba horkostí, nutkavými pohyby, až motolicí, zvracením, kašlem. Mohou se objevit pocity svědění, až nevysvětlitelné vyrážky, nebo nespoutanost vzniklá získáním obrovského množství energie. Tyto fenomény mohou trvat krátce, nebo několik dní i měsíců. Je to důsledek určité nerovnováhy vznikající tím, že je probouzena energie vědomě, že neprobíhá přirozeným způsobem. V jógové literatuře je popisováno, že s velkým časovým odstupem dva velcí učitelé jógy chtěli žákům ukázat na sobě průběh Hadí síly a oběma se stalo, že jim začla téct krev ze všech otvorů těla.
Kundalíní je energií vědomí a probouzí-li ji člověk nevědomě, nechtěně, přirozenou cestou, prostě tím, že zachovává morální kodex jógy a medituje, čakry se mu samy postupně integrují a Hadí Síla postupuje pomalu vzhůru až do konečné fáze. Je to cesta absolutně bezpečná, bez popsaných průvodních jevů, stabilní a trvalá.
Postup této energie se děje hlavní nádí Sušumnou a nemusí být tedy závislý na vědomé práci s čakrami. Tento vývojový proces může probíhat spontánně dlouhodobě, bez jakékoli jógové činnosti, nebo nechtěně, třeba při necílené meditaci v rádžajóze, při bhaktijóze -při určitém stupni oddanosti, nebo při jiných vyšších jógových cestách. Je to cesta poznání, kdy člověk realizuje sebe samého. Výstup Hadí síly tedy znamená cestu seberealizace.

Nebezpečí uzavřených čaker
Výstup Kundalíní není možno ovlivnit pouhým tělesným cvičením, nebo dechovými technikami, uvažovanými pouze jako dechové techniky tak, jak je u nás mnohdy pojímána hathajóga. Ásánami lze ovlivňovat čakry (a někde jsou popisovány půlhodinové výdrže), ale to je vše. S čakrami i energií lze pracovat způsobem zaujímání ásán a není třeba uvedených dlouhých výdrží, ale podmínkou je zapojení vyšších stupňů osmistupňové jógy.
Kundalíní jako energie vědomí je nezávislá na energii čaker a nemůže je otevírat. Proto se může stát, že v některé čakře, která není průchodná, uvízne a objeví se potíže právě v oblasti, která té které čakře přísluší. Toto je již zdokumentováno jak lékaři internisty a neurology, tak psychiatry, kteří se o problematiku zajímají. Zvlášť vyzdvihuji přínos MUDr. Věry Doležalové a MUDr. J.Pelčíka. Všeobecná odborná rada pro jakékoli potíže vzniklé v souvislosti s prací s čakrami, nebo s Kundalíníšaktí je zvýšená fyzická činnost respektive větší důraz na somatickou část jógy -čili na cvičení. Při práci s čakrami, nebo Hadí Silou se může stát, že se člověk doslova "nabije" velkou energií, kterou ze sebe musí nějakým způsobem dostat. Stává se, že člověk, který na to není připraven, začne tuto energii vydávat nekontrolovatelným, nebo destruktivním způsobem. Tomu lze předejít právě intenzivní činností -fyzickou prací,nebo cvičením.

Samádhi znamená extázi?
Uvedl jsem, že otevření čaker až do Sahasráračakry a probuzení a vyvedení Hadí Síly do této čakry přináší stav Samádhi -stav rozšířeného vědomí. V podstatě se dá říci, že všechna Samádhi dosahovaná jakoukoli technikou -nebo chcete-li cíleně- jsou nižší, nebo neúplná Samádhi. Úplné Samádhi je jen jeden stav, kdy neexistuje ego, neexistuje mysl, neexistuje den ani noc, neexistuje svět ani kosmos, kdy jsme vším a ničím. Tento stav je nesdělitelný. Nižšího Samádhi může dosáhnout každý vnímavý člověk. Samádhi doslova znamená splynutí.
Stačí se zadívat na jakoukoli krásu, růži, orosenou pavučinu, hvězdnou oblohu, krajinu, nebo obraz a splynout s ní. Přestat vnímat sebe i předmět splynutí a jen být součástí té krásy. Těžko mohu vyjmenovat všechny druhy nižšího Samádhi, protože každá jóga má své. Třeba stav vzniklý praktikováním manter spolu s pránajámou nazýváme Džada Samádhi -nevědomé. Nebo Čajtanja Samádhi -vědomé lze dosíci třeba džňánajógou, jógou pozornosti a podobně. Bhaktijóga dosahuje Bháva Samádhi. V podstatě jsou dva typy nižších Samádhi. Dosahované vědomě (Savikalpa-, Sabidža-, nebo Sampradžňáta Samádhi) a dosahované mimovolně (Nirvikalpa-, Nirbídža-, Asampradžňáta). Jsem přesvědčen, že člověk může jen velmi těžko ovlivnit vlastním přičiněním jakého Samádhi dosáhne, je-li to Nirvikalpa, Savikalpa, Nirvičara, nebo Saánanda Samádhi. Je to dáno stářím jeho duše a karmanem. Podle mého názoru by bylo na závadu usilovat o vyvanutí Sansáry a nepřijímat s pokorou úděl opět se vrátit a pomáhat jiným na jejich Cestě.
Ještě jedna úvaha: setkávám se občas s otevíráním čaker odshora. Třeba pani Dr. Hallová při reiki otevírá čakry od hlavy a postupuje jen k Anáhata- nebo Manipúŕačakře . Profesor Dr. Antonov, jehož učení přebrala řada našich léčitelů i jogínů, postupuje také od hlavy dolů. Je to dobrý způsob přijímání kosmické energie třeba pro léčitele, ale adepti již nejsou schopni zároveň přijímat zemskou energii, což může přinášet nevyváženost. Energie vědomí Kundalíníšakti musí při tomto způsobu čekat až adept dojde k Múladháračakře, což nemusí vůbec nastat. Takový člověk -zvláště léčitel se nemůže nikdy stát sanátorem. Setkal jsem se s několika adepty otevírání čaker od Sahasráry. Měli sice zajištěn příjem energie, ale chybělo jim to podstatné, co dělá člověka člověkem, jogína jogínem a duchovního člověka duchovním člověkem, to podle čeho okamžitě poznáte, jak je kdo daleko na duchovní cestě: "chyběla jim tolerance!" Jak začít? Jednoduše. Uvědomme si, že zlobíme-li se na něco, nebo na někoho, je to předmětu naší zloby srdečně jedno a my si škodíme ztrátou energie a uzavřením čaker. Tyto mé úvahy mají sloužit pouze k zamyšlení. Aby člověk věděl.


Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek