Autor: Mirek Čapek

CESTA 2


DráhyDráhy
Ke konci článku "Kóši a lidská existence" jsem uvedl v podstatě, že si člověk vybírá možnost Cesty podle svého vývojového stupně. Ze zkušenosti vím, že člověk, který k určitému stupni vývoje ještě nedozrál a pustí se do vyšších technik jógy (nebo jakékoli jiné duchovní cesty) -nevydrží. I kdyby mu byla ta která technika-či cesta perfektně vysvětlena, kdyby se jí i naučil -prostě odpadne. Nebude mít čas, chuť, začne vynechávat v józe cvičení, v Reiki sebeošetření a podobně. Je řada lidí, kteří, i když se setkají třeba se cvičením jógy, nepochopí vůbec podstatu a odlišnost jógových cvičení, nebo nepochopí pokoru, která je třeba při práci s energií Reiki, s učením kabbaly a podobně. Tyto cesty se nestanou součástí jejich života, chodí si do jógy jen zacvičit, na Reiki jen aby dostali Reiki ošetření, nebo odpadnou vůbec. Není to chyba jejich, ani jejich učitelů.Prostě ještě nedosáhli určitého stupně vývoje.

Energetické dráhy
Vzhledem k racionelnímu myšlení západních lidí celá řada učitelů jógy, lékařů a mistrů Reiki vysvětluje, nebo se snaží doložit otázky energie, energetických drah a energetických center konkrétními vědeckými termíny. Není možné probrat všechna vysvětlení těchto fenoménů. Pokusím se vám předložit jen názory z několika hlavních hledisek a je na Vás, které hledisko přijmete podle Vašeho založení.

  1. Z hlediska lékařského: nervová soustava (NS),plexy, žlázy,informační systém.
  2. Z hlediska akupunktury: energetické dráhy, dvanáct párových drah, dvě nepárové a šest mimořádných. Nad tím bdí řídící centra, která ovlivňují okruhy drah po psychické i fyzické stránce.
  3. Z hlediska jógy: Někde je uváděn počet nádís 72tisíc, jinde 76tisíc, dokonce i 365tisíc. Hlavní řídící centra jsou čakry. Počet udávaných čaker není shodný. Je mnoho podružných center, která jsou někde preferována, jinde opomíjena. Védy uvádí 180čaker. Hlavních center je sedm.
  4. Z hlediska Reiki: při zasvěcení mistr aktivuje hlavní energetické dráhy a vše ostatní záleží na intenzivní práci adepta na sobě.
Nejvíce se pracuje s hlavními dráhami.
Jóga: Levá základní nádí Ida se nazývá měsíční = Čandranádí. Většina, zvláště starších pramenů uvádí, že probíhá levou nozdrou a potom vlnovkou okolo páteře, s křížením v jednotlivých hlavních čakrách. Jinde, zvláště pod vlivem akupunktury, se uvádí, že probíhá po levé straně páteře. Tento názor je ovlivněn i dálnovýchodním učením. Pravá základní nádí Pingala se nazývá sluneční = Súrjanádí. Probíhá pravou nozdrou a dále opačně od Idy. Hlavní nádí je Sušumna, střední nádí, která vede přímo páteří. Udává se, že Sušumna má přední proud Vadžrini a zadní proud Čitrini.
Lékaři: Centrální nervová soustava. Mícha uprostřed, vegetativní nervstvo parasympatikus a sympatikus. Nervus vagus.
Akupunktura: Podle páteře rovnoměrně nejdelší dráha močového měchýře. Přímo po páteři až k mozku základní dráha veškerého energetického dění - zadní střední dráha- ovlivnění psychiky. Někde je uváděna i přední střední dráha.
Reiki: učení Reiki se shoduje s učením jógy.

Centra
Jóga: Čakry jsou určitá místa v určitých částech těla, která vykonávají svou specifickou funkci.
Lékaři: Informační systém fungující předozadním systémem.
Akupunktura: Centra jsou systémem přepínačů v rámci polarity. Jsou na zadní i přední straně těla.

Energie
Vlastní energie proudí směrem k hlavě k vývoji života.
Jóga: Proud Kundaliní začíná v Muladháře, kde je v klidu. Je zobrazována jako spící had, stočený do tři a půl spirály, zakousnutý do vlastního ocasau.
Lékaři: Atypická funkce nervus vagus.
Akupunktura: Energie Jin a Jang.
Reiki: Vesmírná energie.

Energie proudí jen pokud ji člověk probudí - v Reiki požádá. Dosáhnout uvolnění této energie, odstranění útlumu, je možno pouze dlouhodobou, cílevědomou prací na sobě. Každý člověk by se měl snažit tuto energii ovlivňovat a posilovat. Dechem, vůlí, ásanami,soustředěním, meditací, akupunkturou, zasvěcením Reiki. Zasvěcením do Reiki se člověk sice stává vodičem energie, ale čím více pracuje na sobě touto energií, tím se jeho vodivost a energetický potenciál zvyšuje. Jogíni dokáží touto energií volně disponovat. Čím výše Kundaliní vystoupí, tím vyšší úroveň člověk má a tím více se dokáže vylaďovat s vesmírem. Posunování energie vzhůru má v sobě určitá rizika, není-li člověk dobře připraven, nebo když spěchá, nebo chce-li probouzet energii jen ze zištných důvodů. Rychlá cesta Kundaliní je nebezpečná, možná pouze pod dlouhodobým vedením gurua. Pro postupnou cestu je dobře mít dobrého učitele. U psychicky vyrovnaných lidí nehrozí nebezpečí, protože nervová soustava má tlumivý účinek na centra, neumí-li je člověk ovládat a tím nás chrání.(prof.MUDr.Pelčík)
Uvedené dráhy mají svůj počátek v první lidské čakře Muladhára situované na "hrázi = perineum", kde se v bodu Jukta triveny rozcházejí a pokračují vzhůru.Ida a Pingala po stranách páteře, Sušumna v páteři. V místech každé hlavní čakry se vychílí, projdou čakrou a vrátí se k páteři. V místě čakry Adžňá se spojí a mezi obočím vytvářejí centrum pro vnímání energie. Tato křižovatka energií se nazývá Trikúta. Trikůta je velmi významný bod a proto si ho Indové vyznačují. V mnnoha civilizacích bylo toto místo označováno u králů, kněží a bohů. Někdy barevně, jindy drahokamem, diadémem, hlavou zlatého hada a desítkami jiných značení. Z bodu Trikúta přechází proud nahoru dvěma větvemi, které obtáčejí Sahasráru a bodem Bindu (Brahma randra) se spojují s kosmem. Dolů z bodu Trikúta je proud vedem několika nádí po obličeji. Jedna větev prochází středem hlavy, patrem prostupuje k bradě a na krku v čakře Višuddhi se tyto dráhy spojují. Někde je uváděna Vadžriní -přední střední dráha, která klesá po přední straně páteře (někde uváděno i po přední straně těla), odbočuje rovněž ke každé čakře, až se stydkou kostí provléká zpět do Muladháry.


Namaskára!            
Šrí Miracle
Mirek Čapek